Barion Pixel

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby.

Všeobecné obchodné podmienky

Úvod - Všeobecné obchodné podmienky

Článok I.

Úvodné ustanovenia

 1. Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti medzi poskytovateľom a potencionálnym klientom a klientom pri poskytovaní služieb uvedených v čl. III. týchto všeobecných obchodných podmienok. Poskytovateľom služieb je obchodná spoločnosť J & A Cars, s. r. o., so sídlom: Karpatské námestie 10A, 831 06, Bratislava, IČO: 52002985, DIČ: 2120859411, IČ DPH: SK2120859411, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 132068/B (ďalej aj len „Poskytovateľ“). Poskytovateľ nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty.
 2. Konateľom Poskytovateľa, a zároveň zodpovednou osobou je Jozef Knopp, info@overenie-vozidla.sk.
 3. Poskytovateľ je prevádzkovateľom webovej stránky www.overenie-vozidla.sk (ďalej aj len „Stránka“), ktorá umožňuje prístup do systému „Report o vozidle“. Systém Stránky je rozdelený na neplatenú a platenú časť.
 4. Klientom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá navštívi Stránku a zakúpi si poskytnutie služby uvedenej v čl. III, na základe čoho získa prístup do platenej časti systému Stránky. Pre účely zákona č. 102/2014 Z. z. sa spotrebiteľom rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.
 5. Potencionálnym klientom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá navštívi Stránku a využíva iba neplatenú časť systému Stránky.
 6. Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia (ďalej len „SOI“), Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27.
 7. Poskytovateľ poskytuje klientom a potencionálnym klientom zákaznícku podporu na e-maile info@overenie-vozidla.sk a aj prostredníctvom chatového okna, ktoré je dostupné na Stránke.

Článok II.

Systém „Report o vozidle“

 1. Systém je rozdelený na neplatenú a platenú časť. Neplatená časť je voľne prístupná každému potencionálnemu klientovi bez akéhokoľvek poplatku. Táto neplatená časť systému poskytuje okrem iného prehľad informácií o dopytovanom motorovom vozidle, ktoré budú dostupné po zaplatení ceny za poskytnutie služby, ktorá je uvedená v cenníku Poskytovateľa. Platená časť systému poskytuje klientom konkrétne informácie o dopytovanom motorovom vozidle. Údaje uvádzané v platenej a neplatenej časti systému sú uvedené v článku III. týchto všeobecných obchodných podmienok.
 2. Tento systém je prístupný potencionálnym klientom a klientom Poskytovateľa prostredníctvom internetu na Stránke 24 hodín denne, s výnimkou krátkodobých technických odstávok nutných pre pravidelnú údržbu systému.

Článok III.

Zmluva o poskytnutí služby. Rozsah poskytovaných služieb

 1. Zmluvný vzťah medzi Poskytovateľom a klientom vzniká na základe vopred elektronicky zadanej objednávky zo strany klienta a následným zaplatením ceny za poskytnutie služby uvedenej nižšie. Tieto všeobecné obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy, pričom vyjadrenie súhlasu s týmito obchodnými podmienkami ešte pred zaplatením ceny za poskytnutie služby je nevyhnutným predpokladom na uzatvorenie zmluvy.
 2. Na základe uzatvoreného právneho vzťahu je Poskytovateľ povinný poskytnúť klientovi služby, za ktoré zaplatil, a to okamžite po vykonaní platby v súlade s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a zadania požiadavky v systéme „Kúpiť overenie“.
 3. Poskytnutie zaplatenej služby spočíva v tom, že Poskytovateľ na základe jemu dostupných informácií, sprístupní klientovi v spoplatnenej časti systému vybrané údaje o dopytovanom motorovom vozidle.
 4. Klient sa môže vopred dozvedieť (t.j. ešte pred zaplatením ceny za poskytnutie služby), ktorý druh údajov o dopytovanom motorovom vozidle, ktorý je uvedený v bode 5, je k dispozícii, a na základe toho sa rozhodnúť, či zaplatí Poskytovateľovi za poskytnutie konkrétnych údajov v spoplatnenej časti systému.
 5. Poskytovateľ sprístupňuje údaje o dopytovanom motorovom vozidle na základe zadania štátnej poznávacej značky dopytovaného motorového vozidla alebo výrobného identifikačného čísla dopytovaného motorového vozidla (VIN) do systému. V spoplatnenej časti systému sa sprístupňujú nasledovné druhy údajov o dopytovanom motorovom vozidle: číslo TP, číslo ETP, palivo, váha, prevodovka, maximálna rýchlosť, prvá evidencia, prvá evidencia SR. V spoplatnenej časti systému Poskytovateľ sprístupňuje ďalšie druhy údajov, a to: evidencia kradnutých vozidiel, leasing vozidiel, evidencia záložného práva a exekúcií, stav kilometrov, za predpokladu, že tieto údaje o konkrétnom dopytovanom motorovom vozidle existujú a sú dostupné Poskytovateľovi.
 6. Poskytovateľ vytvorí každému klientovi užívateľské konto, a to na základe vyplnenia registračného formulára ešte pred zaplatením ceny za poskytnutie služby. V tomto užívateľskom konte klient bude mať k dispozícii všetky údaje o dopytovanom motorovom vozidle (tzv. report), ktorý si bude môcť klient stiahnuť v pdf. verzii bez akéhokoľvek ďalšieho poplatku, pričom tento report je z času jeho vytvorenia, t.j. z dátumu a časujeho prvého generovania.
 7. Poskytovateľ upozorňuje potencionálneho klienta a klienta, že akékoľvek údaje o dopytovanom motorovom vozidle, ktoré získal na základe prístupu do systému, slúžia výlučne na informatívny účel a tieto údaje nemôžu byť použité na komerčné účely a tak isto nie sú použiteľné pre právne úkony.

Článok IV

Platby

 1. Bankový účet Poskytovateľa je vedený v FIO banke číslo tohto bankového účtu (IBAN) je: SK90 8330 0000 0025 0052 8687.
 2. Potencionálny klient alebo klient za účelom zaplatenia služby môže využiť niektorú z dostupných platobných brán na Stránke Poskytovateľa. Zvolenie platobnej brány je predpokladom dokončenia elektronickej objednávky. Platba cez platobnú bránu nie je Poskytovateľom žiadnym spôsobom spoplatnená. Od 01.01.2021 bude možné použiť aj Platobnú bránu Barion "Platby online kartou sa uskutočňujú prostredníctvom systému Barion. Informácie o karte se nedostanú k obchodníkovi. Poskytovateľ služieb Barion Payment Zrt je inštitúcia pod dohľadom Národnej banky Maďarska a číslo licencie je H-EN-I-1064/2013.
 3. V prípade, ak by potencionálny klient alebo klient chcel Poskytovateľovi zaplatiť cenu za poskytnutie služby iným spôsobom ako platobnou bránou dostupnou na Stránke Poskytovateľa, potencionálny klient je oprávnený kontaktovať Poskytovateľa na e-mailovej adrese: info@overenie-vozidla.sk.
 4. Po vykonaní platby Poskytovateľ zašle klientovi na e-mail uvedený pri registrácii potvrdenie o platbe, v ktorom uvedie svoje identifikačné údaje, identifikáciu klienta, identifikačné číslo objednávky, dátum a čas uskutočnenia objednávky, názov zaplatenej služby (overenie motorového vozidla), množstvo, jednotkovú cenu a celkovú cenu objednanej služby.
 5. V prípade, ak klient bude chcieť kontaktovať Poskytovateľa, po odoslaní objednávky, môže využiť zákaznícku podporu uvedenú v bode 7 čl. I. týchto všeobecných obchodných podmienok.

Článok V.

Cenník, akcie a bonusy

 1. Pre účely cenníka Poskytovateľa sa pod pojmom poskytnutie služby uvedenej v čl. III týchto všeobecných obchodných podmienok rozumie „Overenie poistnej udalosti vozidla“. Ceny uvedené v Cenníku sú konečné a k týmto cenám Poskytovateľ nebude prirátavať žiadne poplatky.
 2. Cena za overenie jedného motorového vozidla je 16,90 €. (slovom šestnásť deväťdesiat).
 3. Poskytovateľ poskytuje svojim klientom bonus, ktorý spočíva v tom, že Poskytovateľ vráti klientovi cenu za overenie vozidla. Výlučne v tom prípade, ak do 30 dní od zaplatenia ceny za overenie motorového vozidla si klient objedná povinné zmluvné poistenie na motorové vozidlo prostredníctvom webovej stránky www.Netifnancie.sk a pri tejto objednávke pouzije špeciálny affiliate link: https://www.netfinancie.sk/?a_aid=nf2018krb5337pjbp&a_bid=affil, ktorý Poskytovateľ zašle klientovi na jeho e-mail, cez ktorý sa klient bude prihlasovať do systému Poskytovateľa. Cena bonusu je rovnaká bez ohľadu na počet objednaných povinných zmluvných poistení na motorové vozidlá prostredníctvom webovej stránky www.netfinancie.sk.
 4. Všetky vyššie uvedené informácie sú zverejnené aj v graficky znázornenom cenníku, ktorý je pre potencionálnych klientov a klientov dostupný na: www.overenie-vozidla.sk/krok-2.

Článok VI

Zodpovednosť Poskytovateľa za poskytnuté služby. Reklamácie

 1. Poskytovateľ upozorňuje potencionálnych klientov a klientov, že za účelom poskytnutia maximálneho množstva informácií vo vzťahu k dopytovaným motorovým vozidlám, poskytovateľ spolupracuje s tretími osobami – partnermi pôsobiacimi v Slovenskej republike, ako aj v zahraničí. Ide predovšetkým o partnerov z oblasti autoservisu, predajcov vozidiel, leasingové spoločnosti, poisťovne, notárske komory a iné firmy pôsobiace v oblasti automobilového priemyslu.
 2. Poskytovateľ upozorňuje potencionálnych klientov a klientov, že informácie uvedené v systéme sú poskytované na základe informácií, ktoré majú k dispozícii partneri uvedení v bode 1 bez možnosti Poskytovateľa overiť ich správnosť a úplnosť. Poskytovateľ neberie na seba žiadnu zodpovednosť za správnosť a úplnosť informácií uvedených v systéme.
 3. Na základe a v súvislosti s informáciami uvedenými v bode 1 a 2 klient je oprávnený podať Poskytovateľovi reklamáciu elektronicky na e-mail: info@overenie-vozidla.sk, osobne alebo doporučenou poštou na adresu sídla Poskytovateľa, a to bezodkladne, a to najmä v súvislosti s tým, ak Poskytovateľ neposkytne klientovi zaplatenú službu po tom, čo klient požiadal o overenie ním dopytovaného motorového vozidla, služba bude nedostupná, a zároveň Poskytovateľ klientovi vopred neoznámil, že služba nebude dostupná z technických dôvodov a na aký dlhý čas. V prípade uplatnenia reklamácie Poskytovateľ vydá klientovi potvrdenie o prijatí reklamácie.
 4. Poskytovateľ je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní od prijatia reklamácie, v odôvodnených prípadoch najneskôr do 30 dní odo dňa prijatia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie vybaví poskytovateľ reklamáciu ihneď, v odôvodnených prípadoch najneskôr do 30 dní od prijatia reklamácie. Výsledkom reklamačného konania môže byť odmietnutie reklamácie, dodatočné poskytnutie služby alebo vrátenie zaplatených peňazí klientovi. O vybavení reklamácie Poskytovateľ je povinný vydať písomný doklad. V prípade, ak klient oznámi Poskytovateľovi, že nemá záujem na poskytnutí služby, a Poskytovateľ uzná reklamáciu za oprávnenú, Poskytovateľ vráti klientovi bez akéhokoľvek poplatku finančné prostriedky vo výške ceny, ktorú klient zaplatil za poskytnutie reklamovanej služby, a to najneskôr do 7 kalendárnych dní od vybavenia reklamácie. V prípade, ak výsledkom reklamačného konania bude dodatočné sprístupnenie služby klientovi, Poskytovateľ túto službu poskytne klientovi okamžite po vybavení reklamácie.
 5. Doklad o vybavení reklamácie zasiela Poskytovateľ klientovi na jeho e-mail uvedený pri registrácii, okrem prípadu, ak by klient výslovne oznámil Poskytovateľovi, že žiada zaslať doklad o vybavení reklamácie na ním uvedenú adresu.
 6. Poskytovateľ je oprávnený reklamáciu zamietnuť, iba ak by zistil, že (i) klientovi bola zaplatená služba riadne poskytnutá, (ii) Poskytovateľ informoval klienta, že službu nebude možné využiť z technických dôvodov v určitom časovom horizonte, (iii) na strane Poskytovateľa nedošlo k žiadnemu technickému zlyhaniu.
 7. V prípade, ak Poskytovateľ nevybaví reklamáciu v lehote uvedenej v týchto všeobecných obchodných podmienkach, klient je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť , a to elektronicky na e-mail: info@overenie-vozidla.sk, spôsobom uvedeným v bode 2 čl. VII. týchto všeobecných obchodných podmienok.
 8. Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho o žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má v zmysle § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s prevádzkovateľom e-shopu je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk ) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky ( Zoznam subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov ), pričom spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ zároveň môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/ . Informácie o poplatkoch za návrh nájde spotrebiteľ na internetových stránkach konkrétneho subjektu alternatívneho riešenia sporov.

Článok VII.

Právo odstúpiť od zmluvy

 1. Okrem prípadu uvedeného v bode 7 čl. VI. týchto všeobecných obchodných podmienok spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od zaplatenia ceny za poskytnutie služby, a to aj bez uvedenia dôvodu, a to elektronicky na e-mail: info@overenie-vozidla.sk. Lehota sa považuje za zachovanú aj v tom prípade, ak v posledný deň lehoty klient zaslal odstúpenie od zmluvy na vyššie uvedený e-mail Poskytovateľa.
 2. V odstúpení musí byť uvedený dátum, meno (resp. obchodné meno) klienta, adresa trvalého pobytu (resp. sídlo) klienta, ktorý odstupuje od zmluvy s nasledovným textom: „týmto odstupujem od zmluvy o poskytnutí služby, ktorú som si zaplatil u Poskytovateľa dňa ..............“. Poskytovateľ akceptuje aj akýkoľvek iný prejav, z ktorého bude jednoznačná vôľa klienta odstúpiť od zmluvy. Klient, ktorý je fyzickou osobou, je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj tak, že zašle na hore uvedenú e-mailovú adresu Poskytovateľa vyplnený formulár, ktorý klient si môže stiahnuť tu: info@overenie-vozidla.sk.
 3. V prípade, ak klient zaplatí cenu za službu podľa Cenníka Poskytovateľa a po tomto zaplatení úplne využije službu, ktorú zaplatil, platí, že Poskytovateľ poskytol túto službu klientovi s jeho výslovným súhlasom. Poskytovateľ klienta poučuje, že vyjadrením tohto súhlasu, klient stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, ak došlo k úplnému poskytnutiu zaplatenej služby.
 4. Klient nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.
 5. Ustanovenia čl. VII. týchto všeobecných obchodných podmienok výslovne neplatia pre subjekty nespĺňajúce definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust. § 2 písm. a) Zákona 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.

Článok VIII.

Cookies

 1. Stránka využíva tzv. cookies. Sú to malé textové súbory, ktoré sa na počítači dotknutej osoby ukladajú do špeciálnej schránky prehliadača. Vďaka ich využívaniu, ktoré je však anonymné, je možné plnohodnotne využívať všetky funkcie Stránky. Cookies uľahčujú tak používanie Stránky a zlepšujú jej výkon a funkčnosť. Ide najmä o sledovanie správania používateľa a následné prispôsobenie obsahu, zjednodušenie používania Stránky, možnosť prihlasovania, prispôsobenie a obmedzenie reklamných kampaní a podobné funkcionality, ktoré by bez využitia cookies neboli možné.
 2. Dotknutá osoba má právo zmenou nastavenia vo svojom internetovom prehliadači, samozrejme, využívanie cookies zakázať. Ak dotknutá osoba neakceptuje žiadne cookies, nebude môcť využívať kompletnú funkčnosť a všetky ponuky Stránky.
 3. Poskytovateľ je oprávnený sledovať a uchovávať IP adresy užívateľov – klientov, a to výhradne pre účely evidencie prístupu na Stránku. IP adresy nie sú v žiadnom prípade poskytované tretím osobám a na ich zabezpečenie používa Poskytovateľ všetky potrebné bezpečnostné opatrenia podľa interného bezpečnostného projektu. V rámci tohto procesu je IP adresa užívateľa - klienta zaznamenaná iba v skrátenej podobe, identifikovať konkrétne pripojenie tak nie je v žiadnom prípade možné. Identita užívateľa - klienta teda zostáva neznáma. Užívateľ má právo na informácie o použití IP adries.
 4. Poskytovateľ zaznamenáva aj informácie, ktoré poskytne internetový prehliadač dotknutej osoby v súvislosti s využívaním Stránky (okrem iného aj názov vyvolaného súboru, dátum a čas dopytu, množstvo prenesených údajov, hlásenie úspešného dopytu, typ internetového prehliadača, jazyk a doménu stránky, z ktorej sa dotknutá osoba na portál dostala), za účelom získania štatistických údajov o využívaní a efektívnosti Stránky. Poskytovateľ registruje každý prístup na Stránku a každý dopyt na umiestnené súbory.

Článok XI.

Spracovanie a ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov je upravená v samostatnom dokumente, ktorý je prístupný tu: ochrana osobných údajov Pred odoslaním objednávky klient bude vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka potvrdil, že sa oboznámil so spracovaním, ochranou osobných údajov a, že dáva súhlas s poskytnutím jeho osobných údajov. Poskytovateľ nebude žiadnym spôsobom vynucovať poskytnutie osobných údajov od potencionálnych klientov a klientov.

Článok X.

Záverečné ustanovenia

Klient bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka potvrdil, že sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil, prečítal ich, porozumel ich obsahu.

Inak neupravené vzťahy v týchto všeobecných obchodných podmienkach ako v ich neoddeliteľných súčastiach (prílohách) sa riadia podľa príslušných ustanovení predovšetkým Zákona č. 40/1964 Zb, Zákona č. 250/2007 Z.z., Zákona č. 102/2014 Z.z., Zákona č. 122/2013 Z.z., Zákona č. 22/2004 Z.z. ako aj Zákona č. 513/1991 Z.z. – pre právnické osoby a fyzické osoby podnikateľov.

OVERENIE VOZIDLA

alebo

Kde nájdem VIN číslo ?

VIN číslo nájdete:

- malý technický preukaz

- velký technický preukaz

- pod čelným sklom vodiča, viditelné z vonku vozidla

- v motorovej časti vozidla

- v priestore dverí alebo stĺpiku dverí

Podporujeme platobné systémy:

 • barion platba kartou
 • platba paypal

Aj vďaka Vám môžeme podporovať neziskové organizácie a občianské združenia.

 • dobry anjel
 • haka
 • overeniekm

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby.